Briefingsrichtlijnen.

Duidelijkheid over verwachtingen

Tips voor een goede briefing

Een goede briefing kan allerlei misverstanden voorkomen. Let bijvoorbeeld op de volgende punten

Doel

Het doel van de productie moet kort en duidelijk worden omschreven. De tekstschrijver kan een voorstel doen, maar de opdrachtgever moet akkoord geven. In de overeenkomst moeten in elk geval staan wie de doelgroep is, wat de boodschap is en hoelang de tekst minimaal of maximaal moet zijn.

Achtergrondinformatie

Vaak ben jij als opdrachtgever zelf een bron van informatie. Maak daarom duidelijke afspraken over jouw inbreng. Dat door het aanleveren van documenten, in een of meer gesprekken of een combinatie van beide. De tekstschrijver kan ook de opdracht krijgen zelf informatie te verzamelen.

Spelling

Als het om Nederlandstalige tekst gaat, zal de tekstschrijver deze in goed Nederlands en in de standaardspelling schrijven. In onderling overleg kun je voor bepaalde woorden andere afspraken maken.

Taak van de tekstschrijver

Gebruikelijk is dat de tekstschrijver een concepttekst per e-mail aanlevert en die na overleg een keer herziet. Daarbij wordt afgesproken binnen welke termijn dat gebeurt. Het aanleveren van foto's, illustraties en andere materialen of gegevens kan ook onderdeel van de taak zijn.

Geheimhouding

De tekstschrijver zal alle gegevens geheimhouden die als basis voor de tekst worden verstrekt en dat geldt ook voor de informatie waarvan hij of zij kan aannemen dat die vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht, ook als de opdracht is beëindigd.

Bijkomende werkzaamheden

De tekst is vaak onderdeel van een product dat in gedrukte vorm moet verschijnen. Je kunt de tekstschrijver ook inschakelen voor het werk dat daarbij komt kijken. Te denken valt aan:

  • eindredactie
  • fotografie
  • codering met opmaakinstructies
  • correctie van drukproeven
  • vormgeving
  • begeleiding van druk en afwerking
  • de gehele productiebegeleiding (traffic).

Taak van de opdrachtgever

Als opdrachtgever en inhoudelijk deskundige moet je de geleverde tekst controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, want jij bent er aansprakelijk voor. Spreek daarom van tevoren af hoe je die verantwoordelijkheid wilt gaan organiseren. Het is belangrijk dat de tekstschrijver weet wie de tekst goedkeurt en binnen welke termijn.

Planning en fasering

Bij het totstandkomen van een goede tekst zijn altijd twee of meer partijen betrokken, zij het in verschillende fases. De partijen zijn in het werkproces vaak afhankelijk van elkaar, maar toch moet de tekst op tijd af. Door een planning te maken voor alle fases en door met alle participanten die een bijdrage leveren een termijn af te spreken, kun je vertraging voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

Offerte

Als de aard en de omvang van de opdracht duidelijk is, kan de tekstschrijver een schatting maken van de tijd en de kosten die ermee gemoeid zijn. Op basis daarvan worden een prijs en betalingsvoorwaarden afgesproken. Voor sommige opdrachten is het zinvol een onderscheid te maken in kostensoorten, bijvoorbeeld honorariumkosten, bureau- en andere directe kosten, en kosten van derden.

Meer uitleg nodig? Neem contact op!

Zie ook: